วิสัยทัศน์อำเภอท่าบ่อ

เพิ่มคุณภาพชีวิต ใช้เศรษฐกิจพอเพียง

หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด คิดจัดการสิ่งแวดล้อม

พร้อมเป็นเมืองน่าอยู่ เพิ่มภูมิปัญญาชาวบ้าน

 

พันธกิจ

- ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง โดยการทำปุ๋ยหมัก ผักสวนครัว รั้วกินได้ สัตว์พื้นบ้าน ประมงครัวเรือน เพื่อนบ้านสามัคคี มิวิถีชีวิตที่เรียบง่าย
- ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ น่าอาศัย เพื่อนำไปสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ อันดับ 7 ของโลก
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวการเกษตรธรรมชาติและวัฒนธรรม
- ส่งเสริมให้ทุกชุมชนเป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ

 

วิสัยทัศน์สำนักงานเกษตรอำเภอท่าบ่อ

เพิ่มคุณภาพชีวิต ใช้เศรษฐกิจพอเพียง ผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัย มีรายได้ที่มั่นคง

 

พันธกิจ

- ส่งเสริมให้เกษตรกรปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

- ส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้การผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัย

- ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรและวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง

 

เป้าประสงค์

1. เกษตรกรมีความรู้ ความข้าใจ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปปฏิบัติได้
2. เกษตรกรมีความรู้ ความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยได้มาตรฐาน
3. องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ได้รับการพัฒนาให้สามารถดำเนินกิจกรรมได้ อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ


ยุทธวิธี

1. เกษตรกรมีความรู้ ความข้าใจ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปปฏิบัติได้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการผลิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โครงการที่ 1.1 – 1.7

2. เกษตรกรมีความรู้ ความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพของเกษตรกรในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรให้

ปลอดภัยและได้มาตรฐาน โครงการที่ 2.1 – 2.4

3. องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ได้รับการพัฒนาให้สามารถดำเนินกิจกรรมได้

อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกร โครงการที่ 3.1 – 3.5

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน โครงการที่ 4.1 – 4.2

 

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอพียง ส่งเสริมการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาสและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า สามารถพึ่งพาตนเองได้
โครงการ

1. ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว
2. ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
3. ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร
4. ส่งเสริมการผลิตพืชฤดูแล้ง
5. ส่งเสริมการทำการเกษตรแบบผสมผสาน
6. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร ความรู้
7. ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพของเกษตรกรในการผลิต และจัดการสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ แบบมีส่วนร่วมตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ให้เกษตรกรมีทักษะและความชำนาญในการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัย และได้มาตรฐาน
ตรงตาม ความต้องการของตลาด
โครงการ

1. ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าให้ปลอดภัย
2. ส่งเสริมให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมี โดยใช้สารอินทรีย์ชีวภาพ
3. ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย
4. ส่งเสริมการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร เพื่อการรับรองมาตรฐานการผลิต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาองค์การเกษตร
ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่ม การบริหารจัดการกลุ่มและดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
โครงการ
1. ส่งเสริมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
2. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพเกษตรกร
3. ส่งเสริมกลุ่มยุวเกษตรกร
4. พัฒนาอาสาสมัครเกษตรและยุวเกษตร
5. พัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เป็นการส่งเสริมการจัดการ พัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด
โครงการ
1. ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

2. พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์